استخدام ۹۱ درصد از داوطلبان دارای سه مهارت در خوزستان

استخدام ۹۱ درصد از داوطلبان دارای سه مهارت و متوسط حقوق بیش از ۱۵ میلیون تومان در استان خوزستان. مطابق گزارش شبکه معاونت علمی ریاست جمهوری درخصوص عملکرد پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی، نسبت حقوق و موفقیت در استخدام به تعداد مهارت های داوطلبان پنجمین آزمون، در استان تهران مشخص شد. ثبت‌نام ششمین آزمون استخدام […]

استخدام ۹۱ درصد از داوطلبان دارای سه مهارت و متوسط حقوق بیش از ۱۵ میلیون تومان در استان خوزستان. مطابق گزارش شبکه معاونت علمی ریاست جمهوری درخصوص عملکرد پنجمین آزمون استخدام بخش خصوصی، نسبت حقوق و موفقیت در استخدام به تعداد مهارت های داوطلبان پنجمین آزمون، در استان تهران مشخص شد.

ثبت‌نام ششمین آزمون استخدام بخش خصوصی برای بیش از ۴۹۰۰ سازمان و شرکت معتبر خصوصی تا ۷مرداد ادامه دارد و داوطلبان می‌توانند جهت ثبت‌نام از طریق مراجعه به www.inre.ir اقدام نمایند.