تجمع نگهبانان بومی چاه های نفتی اهواز در اعتراض به امور صنفی و وضعیت شغلی

جمعی از نگهبانان چاه ها و نیروهای دستورکاری تاسیسات شرکت نفت و گاز کارون بویژه در روستاهای بخش غیزانیه اهواز ، روز دوشنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۱ در اعتراض به عدم تغییر وضعیت به قراردادی (قانون اداره کار) و محرومیت از برخی حقوق و مزایای قانونی مقابل ستاد مدیریت شرکت مناطق نفت خیز جنوب تجمع […]

جمعی از نگهبانان چاه ها و نیروهای دستورکاری تاسیسات شرکت نفت و گاز کارون بویژه در روستاهای بخش غیزانیه اهواز ، روز دوشنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۱ در اعتراض به عدم تغییر وضعیت به قراردادی (قانون اداره کار) و محرومیت از برخی حقوق و مزایای قانونی مقابل ستاد مدیریت شرکت مناطق نفت خیز جنوب تجمع و خواهان رسیدگی مسئولان مربوطه به مطالبات خود شدند

این کارگران خواهان ثبت قراردادهای خود در قالب سامانه ساپنا در راستای تامین امنیت شغلی و برخورداری از مزایای مصوب هستند