آیین نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد.در جلسه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ و در اجرای جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت، ضمن بازنگری در قرارداد فی […]

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد.در جلسه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ و در اجرای جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت، ضمن بازنگری در قرارداد فی مابین وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) و شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اندازه گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده های اصلی، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.