مصوبه میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی ابلاغ شد

مصوبه هیات وزیران درباره میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان برای اجرا ابلاغ شد.هیات وزیران در جلسه نوزدهم شهریورماه جاری به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و […]

مصوبه هیات وزیران درباره میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان برای اجرا ابلاغ شد.هیات وزیران در جلسه نوزدهم شهریورماه جاری به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب این سازمان را مصوب کرد.

81316241-5957316

بر اساس این مصوبه، سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در این مراکز و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را بیست و سوم شهریور ماه جاری برای اجرا به وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ابلاغ کرده است.