آیا آنتروپی درنظام قبیله وعشیره هم مصداق دارد؟

جلیل فردوس پناه : آنتروپی اصطلاحی است درعلم مدیریت بدین معنی که :اگر یک سازمان نتواند خود را با شرایط تطبیق دهد به مرور زمان دچار ازهم گسیختگی وچه بسا انحلال وازبین رفتن می شود.لذا مدیران سازمانی باید بتدریج سازمان خود رابروز رسانی نمایند وآنر ا باشرایط واقتضائات تطبیق دهند تادچار آنتروپی نشود وبتواند به […]

جلیل فردوس پناه : آنتروپی اصطلاحی است درعلم مدیریت بدین معنی که :اگر یک سازمان نتواند خود را با شرایط تطبیق دهد به مرور زمان دچار ازهم گسیختگی وچه بسا انحلال وازبین رفتن می شود.لذا مدیران سازمانی باید بتدریج سازمان خود رابروز رسانی نمایند وآنر ا باشرایط واقتضائات تطبیق دهند تادچار آنتروپی نشود وبتواند به حیات خود ادامه داده وثمر بخش باشد

سوال اینجاست که نظام قبیله وعشیره که یک سیستم وسازمان است هم این شرائط رادارد؟قطعا جواب مثبت است زیرا آنتروپی برای همه سازمانها وسیستم ها مصداقیت دارد حتی سیستم های فیزیکی و نظام قبیله هم باید برای فرار ازاضمحلال وازدست دادن خاصیت وخواستگاه خود نیاز دارد که خودرا باشرائط زمانه مطابقت دهد وسازگاری بامحیط پیرامون رابعنوان یکی ازاصول اساسی بقاء بپذیرد

اگر بخواهد درگذشته خود باقی بماند ، مدرنیته سریع السیر آنرا زیر ارابه های خود له ولورده می کند.عدم پذیرش تغییر وبه جلوحرکت کردن مانع رشد وشکوفایی وحتی مانع بقای آن خواهد بود

خیلی ازساختارها وملزومات قبیله امروزه کارکرد خود راازدست داده اند ومانع تحرک وپویایی اجتماعی می شوند وبسیاری ازعشائر وقبایل عربی ما آنها را حذف کردند وبه جلو حرکت کردند ولی متاسفانه برخی موارد را هنوز نتوانسته اند حذف کنند

شاید دلیل آن ترس باشد، ترس ازاینکه اگر حذف کنند چون دست آورد جدیدی ندارند موقعیت کذایی خود را ازدست می دهند یااینکه جایگزینی نتوانستند بدست آورند و...
خلاصه اگر بزرگان عشیره که نقش مدیران سازمانی رابازی می کنند دگردیسی لازم را انجام ندهند وسازگاری با شرائط پیرامون رامشی خود قرار ندهند باید منتظر آنتروپی باشند.