گرگیعان آیینی جهت نشاط اجتماعی

باسم حمادی: احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیاز روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تاثیرات عمده برسالم سازی و بهسازی جامعه، امروزه بسیاری از ملل در صدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند و از آنجایی که شادی همواره با خرسندی، خوش بینی، […]

باسم حمادی: احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیاز روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تاثیرات عمده برسالم سازی و بهسازی جامعه، امروزه بسیاری از ملل در صدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند و از آنجایی که شادی همواره با خرسندی، خوش بینی، امید و اعتماد همراه است، میتواند نقش تسریع کننده ای در فرآیند توسعه جامعه داشته باشد. 

امـروزه پیـشرفت هـر جامعـه در گـرو اسـتفاده بهینه از نیروی انسانی آن جامعه است و  مهم ترین اصل در حوزه ی مدیریت منـابع انسانی، شادی و نشاط انسان هاست، وانـسان بـا نـشاط، انـسانی کـارا، مبتکر، مولد و سازنده است و همین اعمال مثبت به سلامت فیزیکی و روانی او نیـز کمـک می کند

احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، دینداری، احساس محرومیت و سن تاثیر معنی داری بر میزان نشاط اجتماعی دارند.با توجه به وجود رابطه ی مثبت بین دینداری و نشاط ، اجرای طرح و برنامه های متنوع توسط نهاد های متولی مانند میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی وشهرداری ها و مساجد برای اقـشار مختلف جامعه با هدف ترویج و تقویت فرهنگ دینی امری ضروری می باشد.

بدیهی است که  این کار دارای پیامدهایی همچون تقویـت و ارتقـای روحیـه ی نـشاط و شادابی در بین افراد جامعه است؛ پیـشنهاد مـی گـردد نهادهای پیشگفته بـا همکاری سازمان صدا و سیما در جهت تقویت احـساس همبـستگی اجتمـاعی میـان افـراد مختلف جامعه تلاش کنند تا بدین وسیله بتوان میـزان اعتمـاد را افزایش و در نهایت در جهت ارتقای سطح نشاط عمل نمود

همه ساله همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) مراسم آیینی و کهن گرگیعان برگزار می‌شود. گرگیعان یا قرقیعان نام یک آیین سنتی رایج بین مردم عرب استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر وکشورهای عربی نظیر عراق ودیگر کشورها است که در نیمه ماه رمضان توسط کودکان اجرا می‌شود. به جرأت می توان گفت که جشن گرگیعان بزرگترین جشن کودکانه کشور می باشد. کودکان با پوشیدن لباس های ستتی پسرانه ودخترانه خاص گرگیعان، به خانه های مختلف می روند واشعار خاصی(مانند گرگیعان وگرگیعان الله ایخلی الرضعان-ماجینا یا ماجینا حلی الچیس وانطینا) که جنبه دعا دارند می خوانند ودر مقابل آن از صاحب خانه شیرینی می گیرند.مردم بر این باورند که دعایی که کودکان می کنند بخاطر معصوم بودنشان مستجاب می شود.

این آیین که در فهرست میراث معنوی کشور ثبت گردیده است همراه با تزریق شادی در لایه های مختلف جامعه در قالب امیزه های دینی می باشدودر واقع با برگزاری رویدادهای این چنینی علاوه بر اینکه روحیه مذهبی و دینداری را در جامعه تقویت می کند بعنوان یک رویداد نشاط افرین شاد و جذاب مورد اقبال عمومی در داخل و خارج از استان قرار گرفته است.و می توان بعنوان یک رویداد سالانه ِمحل اجرای آن را به مقصدی برای گردشگران تبدیل نماید.و از این مسیر گردشگری رویداد را در استان پرجاذبه خوزستان رونق بدهیم