نوشادی مجری خوب اندیشه های سفارشی

باسم حمادی :تشکل ها و انجمن ‌های مردم نهاد در هر شهری همواره بازوی فکری و تئوری و در بعضی اوقات عملیاتی دولت در مدیریت شهری می باشند .ما در بررسی می بینیم که چندین انجمن با رویکرد واحد و عملکردی منسجم فعال در حوزه گردشگری منطقه ای دور دست در تونس را تبدیل به […]

باسم حمادی :تشکل ها و انجمن ‌های مردم نهاد در هر شهری همواره بازوی فکری و تئوری و در بعضی اوقات عملیاتی دولت در مدیریت شهری می باشند .ما در بررسی می بینیم که چندین انجمن با رویکرد واحد و عملکردی منسجم فعال در حوزه گردشگری منطقه ای دور دست در تونس را تبدیل به منطقه ای گردشگری در بعد جهانی می کنند و در خیلی اوقات هم می شنویم که حرکت هماهنگ انجمن های مردم نهاد موجبات حفظ محیط زیست را فراهم نموده است.نمونه این همدلی را در سیل ۹۸ دیدیم.

خبری در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خواندیم که اقای نوشادی شهردار جدید اهواز برای یک عملکرد رسانه ای اعلام نمود که انجمن های مردم نهاد اهواز را دعوت نموده و برای حرکت در جهت بهسازی شهری از نظرات این انجمن ها بهره برداری نموده و در روزهای آتی هم بازدیدی به همین منظور به اتفاق فعالین مذکور در سطح شهر خواهد داشت.در بررسی این خبر چندین نقطه نظر قابل بیان است:

۱- در حوزه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی از کدام تشکلها دعوت شده وایا دعوت از انجمن حاضردر نشست بر اساس شاخص های خاصی صورت گرفته است

۲- آیا نماینده تشکلهای استان جناب اقای داوودی از انتخاب و معرفی تشکل حاضر در نشست اطلاعی داشته اند.اگر داشته اند ایا انتخاب این تشکلها براساس همان روش تکریم انجمن های فعال در سیل ۹۸ بصورت خاص بوده است.

۳- با توجه به اینکه تشکلهایی از حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در جلسه حاضر بوده اند با همه احترامی که برای انجمن های مذکور وتلاش بی وقفه انها قایل هستیم جا داشت که از انجمن های دیگری که در محدوده اهواز فعالیت داشته ودارند دعوت میشد تا نتیجه پر بارتری بدست بیایدچرا که انجمن های فعال در مناطق حاشیه ای بهتر می توانند روش ارتقای اجتماعی را پیشنهاد نمایند.

در نهایت جادارد که اقای نوشادی و معاونین ایشان در انتخاب مهره های اجتماعی و عبارات فرهنگی در شهری همچون اهواز دقت نظر ویژه ای داشته باشند تا متهم به پیروی از دیدگاههای خاص و بعضا شبه دار نشوند.