جامعه می تواند با کمترین اتکاء به دولت عمده مسأله بیکاری را حل کند

مسعود عالمی نیسی :بیکاری ناشی یکی از این علل است: ۱-فقدان سرمایه ۲-فقدان مهارت ۳-ناتوانی جسمی یا ذهنی ۴-نداشتن ارتباطات ۵-نداشتن اخلاق و مهارت¬های اجتماعی ۶-فقدان قرارداد مناسب کار ۷-عدم پیوند میان فرصت شغلی و جویندگان شغل ۸-فقدان نظام قضائی شفاف و عادلانه. مردم تنها در مورد هفتم، کاری از دست شان برنمی¬آید که آن […]

مسعود عالمی نیسی :بیکاری ناشی یکی از این علل است: ۱-فقدان سرمایه ۲-فقدان مهارت ۳-ناتوانی جسمی یا ذهنی ۴-نداشتن ارتباطات ۵-نداشتن اخلاق و مهارت¬های اجتماعی ۶-فقدان قرارداد مناسب کار ۷-عدم پیوند میان فرصت شغلی و جویندگان شغل ۸-فقدان نظام قضائی شفاف و عادلانه.

مردم تنها در مورد هفتم، کاری از دست شان برنمی¬آید که آن هم سهم چندانی در ایجاد بیکاری ندارد و نسبت اندکی از افراد به دلیل شغلی به دادگاه مراجعه می کنند. جامعه می¬تواند در همه ۶ مورد اول، اقدام نماید و عمده معضل بیکاری را بدون اتکاء به دولت حل کند.

۱) سرمایه: مردم می توانند سرمایه¬های خود را جمع و در قالب شرکت های سهامی، برای افرادی که مهارت دارند، کار ایجاد کنند و خودشان هم سود ببرند.
۲) مهارت شغلی: افرادی از جامعه می توانند با تأسیس آموزشگاه مهارت های لازم را یاد دهند.
۳) ناتوانی جسمی یا ذهنی: خیریه ها از طریق وقف، نذر و صدقات می توانند به ناتوانان جسمی یا ذهنی، اگر امکان مهارت آموزی ندارند، کمک کنند.
۴) ارتباطات: این بخش کاملاً در دست مردم است و در صورتی که مردم بخواهند به همدیگر کمک کنند، می توانند ارتباطات و آشنایی های خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
۵) اخلاق و مهارت های اجتماعی: مراکز و مؤسسات مردمی آموزش مهارت های اجتماعی مانند کنترل خشم و... فعال گردند و کلاس هایی در این زمینه برگزار کنند.
۶) قرارداد مناسب کار: متخصصین حقوقی می توانند قراردادهایی را در زمینه شغل تنظیم کنند که به نفع هر دو طرف کارفرما و کارگران یا کارمندان باشند؛ به طوری که اشکالات قراردادهای موجود برطرف گردد. مؤسسات حقوقی تحصصی در این زمینه می توان تأسیس کرد که از طریق تنظیم این قراردادها، درآمدزایی داشته باشند.
۷) پیوند میان فرصت شغلی و جویندگان شغل: اگر با وجود همه موارد فوق، جویندگان دارای مهارت به فرصت شغلی مورد نظرشان پیوند نخورند، مؤسساتی که بانک اطلاعات فرصت های شغلی و جویندگان کار را ایجاد می کنند(مانند فن آورد) می توانند چنین پیوندی را برقرار کنند.
بخشی از موارد فوق در حال انجام در کشور است؛ اما توجه بیشتر جامعه به ظرفیت های خود برای انجام هریک از ۷ مورد فوق، باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری خواهد شد.

 

 

***عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) تهران