عید با طعم کرونا

حسن گریباوی : چگونگی واکنش انسانها به بحرانها و نوع تعریف آن نموداری از تفاوتها را در خود جای میدهد. یکی از نمونه های این بحرانها که واکنش هایی از قبیل چالش، فرصت، فرسودگی، درماندگی و … را در ما و اطرافیان ایجاد کرده، کرونا ست. در تاریخ شاید مثالی که جنبه ای قابل تأمل […]

حسن گریباوی : چگونگی واکنش انسانها به بحرانها و نوع تعریف آن نموداری از تفاوتها را در خود جای میدهد. یکی از نمونه های این بحرانها که واکنش هایی از قبیل چالش، فرصت، فرسودگی، درماندگی و … را در ما و اطرافیان ایجاد کرده، کرونا ست. در تاریخ شاید مثالی که جنبه ای قابل تأمل را برای اکثر مردم جهان بیان کرده ، ماجرای اسیری در اردوگاه کار اجباری ویکتور فرانکل و کتاب انسان در جستجوی معنا می باشد. فرانکل با تعریف معنا در دل آن بحران و تبدیل کردن آن شرایط به یک چالش قابل گذشت و گذرا توانست با همه آن دشواریها، زندگی را قابل زیستن دانست و در راستای کسی که چرایی زندگی را یافت با هر چگونهای خواهد ساخت گام برداشت. ما نیز از این رهگذر می توانیم شرایطی که بر ما حاکم و روزگار ما را به تباهی و دلزدگی تبدیل کرده با تسلی به یافتن معنا و تبدیل آن به فرصت، می توان زندگی را با رعایت نکات ملزم به روال عادی آن برگرداند. عید فطر جلوه ای از این معناهاست تا هم خانواده ها در کنار این همه استرس بتوانند لحظات خوشی را برای خود تعریف کرده و سکوی مناسبی برای عمل به واجب دینی ، حفظ هویت این عید و تبلیغ آن به زعم همه آلام، روزنه امیدی در جامعه را رقم بزنند.

 از طرفی دیگر انسان بعد از مدتی فعالیت و درگیری با این بحران و بیماری کرونا ، خسته شده و نیاز دارد این خستگی را تا حدی از خود دور کند، لذا عید فطر بهانه ای در خور تا همه ما با رعایت نکات بهداشتی و عمل به توصیه های مهم در مبارزه با کرونا، باید با برگزاری باشکوه این عید بزرگ الهی در خانه خود، محیطی فرح بخش و شاد که خداوند متعال با فضل خود برای مومنان فراهم کرده است به استقبال آن رفته و عاملی برای تقسیم محبت ، زدودن رگه های پرتنش آسیب ها و یافتن معنایی خاص در مقابله با کرونا باشیم.