دو روی یک شیطان!

سعید حمیدیان مقدم :شیطان گاهی با خشم و خشونت به سراغ انسان می آید و گاهی با لبخند و نرمش. یک بار هر چه لشکر و اسلحه دارد به میدان می آورد و گاهی تمام طنازان و مطربان را به خط می کند. این ها دو روی یک شیطان است که قسم خورده تا انسان […]

سعید حمیدیان مقدم :شیطان گاهی با خشم و خشونت به سراغ انسان می آید و گاهی با لبخند و نرمش. یک بار هر چه لشکر و اسلحه دارد به میدان می آورد و گاهی تمام طنازان و مطربان را به خط می کند. این ها دو روی یک شیطان است که قسم خورده تا انسان را هلاک نکند دست بر ندارد. اما از دام خشم و لبخند شیطان می شود با اراده متکی به خداوند متعال رهایی یافت. اگر انسان از خشم شیطان نترسد و دل به لبخندش نبندد آن وقت تار عنکبوت هم از دام شیطان مستحکم تر خواهد.