یاوران کرونا با نقش برچسب زنی!

حسن گریباوی : باشیوع فراگیر ویروس کرونا، مطالعات و تحقیقات ارزشمندی از سوی متخصصان حوزه ی سلامت و روان جهت پیشگیری و بهبود شرایط افراد مبتلاء یا در معرض ابتلاء به این ویروس بررسی و به شناسایی فاکتورهای مهم آن پرداخته شد . اما از جمله آثار مهم و غیر مستقیم کرونا درکنار سایر تهدیدهای […]

حسن گریباوی : باشیوع فراگیر ویروس کرونا، مطالعات و تحقیقات ارزشمندی از سوی متخصصان حوزه ی سلامت و روان جهت پیشگیری و بهبود شرایط افراد مبتلاء یا در معرض ابتلاء به این ویروس بررسی و به شناسایی فاکتورهای مهم آن پرداخته شد .

اما از جمله آثار مهم و غیر مستقیم کرونا درکنار سایر تهدیدهای آن، باید در طرد شدگی و برچسب های اجتماعی پیدا کرد و در موارد حادتر شاید اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی را برای بیماران کرونا در بلند مدت تعریف کرد. چرا که ویژگی اصلی این اختلال ، دوری کردن از ارتباط با انسان ها همراه با حساسیت زیاد نسبت به طرد شدن است. به این علت که فرد مبتلاء از جهتی خواهان ارتباط اجتماعی و معاشرت با اطرافیان است و از سوی دیگر دوست ندارد با مردم (به سبب طرز نگاه) ارتباط برقرار کند .

حال بعضی از همشهریان با نگاه های خاص، برچسب های ناصحیح و اقدامات غلط از جمله پخش اسامی افراد کرونایی در شکل گیری این اختلال و رخ دادن نشانه های آن الگویی از تحقیر ، طرد شدن ، پرهیز اجتماعی ، عدم نزدیکی ، خود بیمار انگاری و مجموعه ای از علائم اضطرابی را شکل داده یا جهت دهی خاصی در رخ دادن این نشانه ها در افراد مبتلاء بارفتارهای خود سبب گشته اند .

در همین راستا و در این بحران و شرایط دشوار آن، با نگاهی ویژه هرکس در هرجایی که قرار گرفته باید در جهت کم کردن برچسب های کرونا و تلاش برای هموار کردن دوران پسا کرونایی افراد مبتلاء انجام داده تا این عزیزان بتوانند با احساس کفایت اجتماعی، اعتماد به نفس مضاعف و تاب آوری یا سرسختی روانشناختی بالا این دوران را سپری کرده و راه ورود آنها را به حالت عادی زندگی، با نگاه های نامساعد ، وضع موجود را وخیم تر نکرده و از این طریق حالت های آن را کاهش داده تاجلوی آسیب های اجتماعی و اختلالات روحی و روانی دیگر را با مشارکت درست اجتماعی بتوان گرفت.بنابرین در این دوران باید فاکتور حمایت و کمک را به عنوان راهکار مؤثر در نزد مردم اتخاذ و با رویکرد #همه با هم علیه کرونا و نه #با کرونا علیه هم به تقابل وا داشته و در نهایت طرز تفکر خود را در راستای تغییر سبک زندگی با تاکید بر پیاده سازی رفتارهای سالم در پیش بگیریم.

**کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی