کروناویروس ؛ فرصت یا تهدید؟

غازی سواری : ازدیربازحوادث طبیعی ازقبیل زلزله،بیماری های واگیردار، سیل،طوفان و حوادث مصنوعی مانندجنگ در دنیا اتفاق افتاده و جامعه بشری را با یک ازمون بزرگ مواجه ساخته است.ازیک دیدگاه ،همچین پدیده های ترسناک و مرگ اور یک فاجعه تمام عیارتلقی می شوند. اما از نگاهی دیگر،برای کشورها و جوامعی که عقلانیت حاکم است،پنجره فرصتی […]

غازی سواری : ازدیربازحوادث طبیعی ازقبیل زلزله،بیماری های واگیردار، سیل،طوفان و حوادث مصنوعی مانندجنگ در دنیا اتفاق افتاده و جامعه بشری را با یک ازمون بزرگ مواجه ساخته است.ازیک دیدگاه ،همچین پدیده های ترسناک و مرگ اور یک فاجعه تمام عیارتلقی می شوند.

اما از نگاهی دیگر،برای کشورها و جوامعی که عقلانیت حاکم است،پنجره فرصتی برای تغییر در رویکردها و روش ها و تعاملات وسنت های اجتماعی و افزایش سطح امادگی ها برای مواجه عقلانی و منطقی وعلمی با این گونه پدیده هادرزمان وقوع واینده می شوندونقطه عطف تحولات بنیادین درعرصه های مختلف رارقم میزنند.درجوامعی که انطباق پذیری وتغییردرالگوهای رفتاری منبعث ازدرک وفهم شرایط واحوال ،سریعتربوجودمی اید،قطعاتلفات وخسارات جانی ومالی به مراتب کمترازجوامعی خواهدبودکه برسنت ها و تعاملات قدیم خود پای می فشارند واینرسی زیادی در مقابل تغییرازخود نشان می دهند.

امروزه تغییردرذات حیات اجتماعی ،درهمه ابعاد مقوله ای اساسی قلمدادمی شود و شاخص بسیارمهم سنجش میزان علم واگاهی وبینش ودانش وفرهنگ ملت ها به شمار می رود.خردورزی دولت درسیاستگزاری عالمانه درمدیریت بحران ونقش افرینی نخبگان فکری واجتماعی دراگاه سازی عامه مردم درموردپیامدهاوعواقب عدم توجه ورعایت هشدارهاوپروتکل های بهداشتی دردوران کرونایی و همچنین تمرکز برکشف ظرفیت های موجود در شرایط پیش امده بیانگر انسجام و تعاون وهمیاری و همکاری نخبگان ابزاری و نخبگان فکری کشور به ویژه استان خوزستان برای ساخت اینده ای روشن برای مملکت واستان عزیزمان خوزستان است.