آجرهای خوردنی!

دکتر فاضل خمیسی: هفته ی پیش بود که چند مرد قوی هیکل به سمت بساطش یورش برده و تمام خربزه و هندوانه هایش را فرش خیابان کردند ، همانطور که در فریادهایش شرط چاقو را برای هندوانه ها پیش بینی کرده بود هندوانه های شکسته و پرت شده قرمز بودند ، اما شیرینی خربزه ها […]

دکتر فاضل خمیسی: هفته ی پیش بود که چند مرد قوی هیکل به سمت بساطش یورش برده و تمام خربزه و هندوانه هایش را فرش خیابان کردند ، همانطور که در فریادهایش شرط چاقو را برای هندوانه ها پیش بینی کرده بود هندوانه های شکسته و پرت شده قرمز بودند ، اما شیرینی خربزه ها را نمیدانست تشخیص دهد ، ترازو را هم که تنها دارایی و ابزار کارش بشمار میآمد را هم با خودشان بردند … حالا نه سرمایه ای داشت و نه ابزاری !

انگار از دنیا فقط دو حدقه چشم نگران بیشتر برایش نمانده ، که آنها را به سقف اتاق دوخته و تاب نگاه به همسر و فرزند سه ساله اش نداشت ، تنها برای دونفرشان یارانه میآمد ، هنوز «سامانه» برای پسرشان یارانه ثبت نکرده بود ، او الان باید فقط با نود و پنج هزار تومان یکماه آزگار را سر کند .دهانش تلخ و بغض گلویش را فشرد ، بعضی ها یک ساندیچ شان به اندازه حقوق ماهانه ی اوست …عنکبوتی در گوشه ی سقف اتاق تار میبافت و اصلاً متوجه نبود آن پایین مردی با دندان‌های بهم فشرده ساعتی است که چشم از او بر نداشته و حساب تک،تک تارهایش را دارد …