تشکیل صندوق کمک های خیریه ؛ مصداق حمیت اجتماعی است

یونس حردانی : دوسال قبل استاد ارجمند عبدالقادر سواری درباره وضعیت اندوهناک جسمانی ومالی دختری بانام اختصاری *ن * نوشته ای باعنوان “ن” مثل اندوه که تاثر برانگیز بود در کانال تلگرامیش مرقوم نمودند،او با قلم شیوا ودل نشین اش وضعیت حال وشرایط اورژانسی دخترک را آنچنان که بوده وبدون اضافه برای مخاطبین خود تشریح […]

یونس حردانی : دوسال قبل استاد ارجمند عبدالقادر سواری درباره وضعیت اندوهناک جسمانی ومالی دختری بانام اختصاری *ن * نوشته ای باعنوان “ن” مثل اندوه که تاثر برانگیز بود در کانال تلگرامیش مرقوم نمودند،او با قلم شیوا ودل نشین اش وضعیت حال وشرایط اورژانسی دخترک را آنچنان که بوده وبدون اضافه برای مخاطبین خود تشریح کرده وبطور غیر مستقیم مبلغ درخواستی کمک جهت معالجه راشش میلیون تومان اعلام کرد،

سه روز بعد نامبرده که از یک خانواده متدین ، فرهیخته وصادق بوده وهست عاجزانه از دوستان واغلب مخاطبین ناشناس تلگرامیش درخواست عدم واریزی کمک های مالی به حساب شخصیش را نموده وضمن اعلام تامین بیش از مبلغ مورد نیاز از همه تشکروقدردانی نمود،آنچه قابل توجه وتامل وتحسین است بلفعل شدن مشت نمونه خروار غیرت عربی است که یک مجموعه کوچک یک تلگرام آنرا به نمایش درآوردندکه با سرعت زاید الوصفی به کمک هم نوع خود شتافتندوعلاوه بر کمک های نقدی بیش از مورد نیاز،آمادگی تعداد زیادی از اعضا برای کارهای ضروری وعند الزوم نیز بود،

این غیرت وحمیت عربی موروثی، که قلمها ازتوصیف وتمجید آن عاجز وقاصرند غیرتی فرا نژادی است و ابعاد آن انسانی میباشد ، آنچنان که تبلور آن را قبلا در کمک به هم استانی ها و همو طنان سیلزده خود در کشور وهمچنین مردم زلزله زده کرمانشاه شاهد بودیم وقطعا در آینده وبر اساس ضرورت نیز تفعیل میگردد.هم اینک با انتشار ویروس خطرناک کرونا بخش عظیمی از خانوادهای فاقد مشاغل دولتی ومتکی بر کارکرد یومیه درآمد خود را ازدست دادند درآمدی که بقولی قوت لایموت بود وزندگی خودرا مشقت بارانه باآن میگزراندند اینک با تعطیلی کسب وکارشان رو بسوی وضعیت حاد هستند و چنانچه شخصیتهای معروف ومقبول وکنشگران جامعه اقدامی خیرخواهانه انجام ندهند این قشر از جامعه آسیب جدی خواهند دید وبا عواقب وخیمی در آینده نزدیک روبرو میشوند،امروز روز همیاری است واین همیاری از همیاری های گذشته بیشتر مورد نیاز است،بسوی کمک آنها ودر حد توان بشتابیم،