یعقوب وتفنگ پدر..!

یونس حردانی :تفکرات پدر یعقوب قدیمی واز نوع قبیله ای است او باور واعتقاد داشت که تمامی عادات ورسوم قبیله چه خوب وچه بد فرهنگ است وباید از همه محافظت کرد باسنت به گونه ای عجین شده که پنداشته تخطی از هرگونه عادات موجود در قبیله گناه نابخشودنی است او اصلا هیچ گونه تفکری در […]

یونس حردانی :تفکرات پدر یعقوب قدیمی واز نوع قبیله ای است او باور واعتقاد داشت که تمامی عادات ورسوم قبیله چه خوب وچه بد فرهنگ است وباید از همه محافظت کرد باسنت به گونه ای عجین شده که پنداشته تخطی از هرگونه عادات موجود در قبیله گناه نابخشودنی است او اصلا هیچ گونه تفکری در مورد خوب ویا بد بودن بعضی از عادات ورسوم نمیکرد و با فرزندش ( یعقوب) که از دوست داران اصلاح رسوم بود اصطکاک داشت.

یعقوب معتقد بود که همه عادات ورسوم تمامی ملل خوب وبد دارند وجامعه عربی ما که هم اکنون اغلب عادات ورسومش بر پایه قبیله ای میباشند این جامعه نیز رسومی خوب وبد دارد لذا باید کوشش نمود تا بعضی از عادات نامطلوب مانند پخت وپز وتناول طعام در فاتحه خوانی هارا به نفع مردم اصلاح نمود ویا ریشه بعضی از عادات وارده مثل تیر اندازی در غمها وشادیها از بیخ وبن کنده شود، ولی پدرش مخالف بود وبر ابقای هرچه بنام سنت است اصرار داشت اوتفنگی خریداری نموده بود وبر ضرورت وجود آن بعنوان یک ابزار دفاعی ویا کار بری آن در غمها وشادیها لازم میدانست. با اینکه یعقوب بر عدم نگهداری تفنگ اصرار میکرد ومیگفت که ضررش از نفعش بیشتر است، ودلایل فراوان داشت پدر مخالف بود،تا اینکه این پدر مفلوک روزی که داشت تفنگش را در منزل آماده میکردتا از آن برای تیراندازی در یزله فوت یکی از بستگانش استفاده نماید از مسلح بودن ان غافل بوده وبه خطا تیری به سمت فرزندش یعقوب رها گشته واو را به قتل رساند.

پس از مدت کوتاهی بعد از آن حادثه هولناک، پدر ازغم وغصه فوت نموده وهردوی آنها یعنی پدر وپسر قربانی تفکرات نادرست گردیدند.نظر به اینکه اصلاح عادات ورسوم باعث جلوگیری از صرف هزینه های گزاف مالی وجانی میگردد ضروری است همه تلاش نمایندرسوم وعادات را غربال سازی نموده وآنچه که به نفع وسود مردم وجامعه عربی ما باشد محافظت کردند وآنچه که مضر باشندحذف کردند.قطعا حذف هر عادت مضر هیچگونه اثر منفی بر هویت عربی ما نخواهد داشت زیرا قبلا تعدادی از رسوم که همه بر حذف تدریجی آنها آگاهی دارندحذف وبه زباله دانی تاریخ پیوستند.