آیت الله سید حسن خمینی؛ همدوش هم به بهترین لیست رأى دهیم

یادگار گرامی امام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همه با هم و همدوش هم در انتخابات خبرگان و مجلس به بهترین لیست رأى بدهیم. آیت الله سید حسن خمینی در ذیل این عکس می نویسد: سید حسن خمینی؛ همدوش هم به بهترین لیست رأى دهیم «سیاست عرصه ى واقعیت هاست نه حقیقت ها. یک انسان […]

یادگار گرامی امام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همه با هم و همدوش هم در انتخابات خبرگان و مجلس به بهترین لیست رأى بدهیم. آیت الله سید حسن خمینی در ذیل این عکس می نویسد: سید حسن خمینی؛ همدوش هم به بهترین لیست رأى دهیم «سیاست عرصه ى واقعیت هاست نه حقیقت ها. یک انسان در زندگانى خود باید واقعیت ها را بپذیرد تا به حقیقت نزدیک شود نه آنکه تسلیم واقعیت هایى شود که در مقابل حقیقت اند.

پس اگر در سیاست ورود پیدا کردیم تنها باید به آن امید باشد که واقعیت هایى_هر چند زشت _را به حقیقت هایى زیبا تبدیل کنیم. همین است که هدف زیبا وسیله پلید را توجیه نمى کند. در انتخابات پیش رو واقعیت را باید پذیرفت تنها و تنها بدان امید که به زیباتر کردن آن و نزدیک تر کردن آن به حقیقت کمک کرده باشیم. سید حسن خمینی؛ همدوش هم به بهترین لیست رأى دهیم همه با هم و همدوش هم در انتخابات خبرگان و مجلس به بهترین لیست رأى بدهیم. عکس خاطره انگیز از همراهى با امام و پدر در یک روز رأى گیرى».