احمد توکلی :حداد گفت، خدا احمدي ن‍ژاد را خلق كرد، بعد پشيمان شد

احمد توكلي،نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: خط قرمز مجلس، لاف‌ هاي سياسي و تهديدهاي توخالي است كه اين روزها از برخي افراد شنيده مي‌ شود. اولدورم، اولدورم كردن ها براي مجلس غير قابل قبول است.توکلی گفت: آقاي دكتر حداد عادل يك بار به شوخي گفت،‌خدا احمدي ن‍ژاد را خلق كرد، بعد پشيمان شد و […]

احمد توكلي،نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: خط قرمز مجلس، لاف‌ هاي سياسي و تهديدهاي توخالي است كه اين روزها از برخي افراد شنيده مي‌ شود. اولدورم، اولدورم كردن ها براي مجلس غير قابل قبول است.توکلی گفت: آقاي دكتر حداد عادل يك بار به شوخي گفت،‌خدا احمدي ن‍ژاد را خلق كرد، بعد پشيمان شد و قالب اش را هم شكست! بايد فراموش كنيد كه شخصي مانند احمدي ن‍ژاد وجود داشته و رويه اش چنين بوده يا چنان بوده.اهم گفتگوی احمد توکلی نماینده مجلس با روزنامه دنیای اقتصاد در زیر می آید:

56901_576

*من فكر مي كنم كه تلاش دولت براي تشكيل فراكسيون اعتدال نه جدي است نه مقدور.
*هميشه در مجلس نمايندگاني بوده‌اند كه در درگاه اتاق مي ايستادند و حسب موقعيت بيرون يا داخل را انتخاب مي كردند. فراكسيون اصولگرايان 100 عضو داشت، رهروان ولايت حدود 150 نفر و حدود 40 نفر هم اصلاح طلب. حالا عده اي از رهروان ولايت به اصلاح‌طلبان پيوسته اند و تقريبا سه دسته 100 نفره اند، اصلاح طلبان قبلي و اين دسته جديدا پيوسته ممكن است فراكسيون اعتدال را تشكيل دهند. موضوع اين نيست كه تشكيل اين فراكسيون خوب است يا بد. موضوع اين است كه نمايندگان نزديك به رهروان كار پسنديده‌اي نمي كنند و اصولا اين گونه افراد قابل اعتماد نيستند.
* نمايندگاني كه به اين شكل موضوع عوض مي كنند قابل اتكا نيستند و نم يتوانند باري به دوش بگيرند. اصلا خوب نيست كه آقاي روحاني چنين طرفداراني در مجلس داشته باشد. ضمن اينكه زيبنده نيست كه فراكسيون مدافع دولت آقاي روحاني از 100 نماينده تشكيل شود.
* اين مساله احتمالا موضع گيري اكثريت را به دنبال دارد. اين يعني كشمكش سياسي كه دولت تا به امروز از آن دوري كرده . اين يعني تكرار اشتباهات احمدي ن‍ژاد. نمي خواهم خيلي مسائل را باز كنم اما به نظر شما چه كسي برنده كشمكش دولت قبل با مجلس شد؟ امروز چنين فراكسيوني يعني تحريك اكثريت.
*‌ تشكيل چنين فراكسيوني نفع وي‍ژه‌اي برايد دولت در بر نخواهد داشت. هر نفعي كه تصور كنيد مي شود از تشكيل چنين فراكسيوني به دست آورد، در شرايط فعلي هم قابل حصول است. من وقار و شخصيت دولت فعلي را در دوري از دعواهاي سياسي مي بينم اما وقتي فراكسيون حاميان دولت در مجلس شكل بگيرد، اين وقار از بين مي‌رود. مي شود مثل دولت قبل با آن همه اشتباهاتي كه در همه زمينه‌ها به بار آورد. من معتقدم مجلس در مجموع اين هدف را دنبال كرده كه با دولت كار كندتا شرايط كشور بهتر شود و اين هدف مقدسي است و دولت بايد از آن استفاده كند.
*‌ مجلس محل سياست ورزي است تا امروز همين گونه بوده و در آينده هم خواهد بود. اما يك نكته بايد مد نظر دولت قرار بگيرد. تشكيل فراكسيون اعتدال، تندروها را برجسته مي كند، آقاي روحاني بايد بداند كه تندروها هنوز نتوانسته اند فضاي مجلس را تغيير دهند و اين براي دولت و مردم غنيمت است. بايد بتوانيم اين فضا را حفظ كنيم، بايد از اين فضا حمايت كنيم.
* خط قرمز مجلس، لاف‌ه اي سياسي و تهديدهاي تو خالي است كه اين روزها از برخي افراد شنيده مي‌شود. اولدورم، اولدورم كردن ها براي مجلس غير قابل قبول است. اين گونه لاف‌ ها براي كشور هم خيلي خوب نيست. دليل آنكه دولت بايد بگويد مردم آزادند و من به دليل آنكه مجري انتخابات هستم دخالتي در آن ندارم و نمي خواهم قاعده بازي را بر هم بزنم.
*آقاي دكتر حداد عادل يك بار به شوخي گفت،‌خدا احمدي ن‍ژاد را خلق كرد، بعد پشيمان شد و قالب اش را هم شكست! بايد فراموش كنيد كه شخصي مانند احمدي ن‍ژاد وجود داشته و رويه اش چنين بوده يا چنان بوده.