دکتر موالی زاده از معاونت وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی استعفا کرد

به گزارش خبرنگار ما دکتر محمدرضا موالی زاده از سمت خود در معاونت فرهنگی – اجتماعی وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی استعفا کرد.وی در دوره پیشین معاونت پارلمانی و امور شهرستان های این وزارت را بر عهده داشت.دکتر موالی زاده بدلیل دو دوره نماینده و عضویت در هیات رییسه مجلس روابط نزدیکی با دکتر حسن […]

به گزارش خبرنگار ما دکتر محمدرضا موالی زاده از سمت خود در معاونت فرهنگی – اجتماعی وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی استعفا کرد.وی در دوره پیشین معاونت پارلمانی و امور شهرستان های این وزارت را بر عهده داشت.دکتر موالی زاده بدلیل دو دوره نماینده و عضویت در هیات رییسه مجلس روابط نزدیکی با دکتر حسن روحانی رییس جمهور دارد به همین دلیل با تغییر دولت ایشان همچنین به همکاری خود با دولت جدید ادامه داد و در جلسات رای اعتماد مجلس به دولت تدبیر و امید در مرداد 92 نقش برجسته ای را ایفا کرد.با آغاز بکاردولت جدید چندین سمت از جمله استانداری قم و خوزستان به وی پیشنهاد شد اما ایشان ترجیح داد در همان وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی خدمت کند.در حال حاضر نیز پیشنهادهایی به دکتر موالی زاده از سوی دولت ارائه شده است.ایشان در گفتگویی کوتاه با ما اعلام کرد : فعلا در حالی بررسی و مطالعه پیشنهادات ارائه شده هستم.

24465