دانش آشتیانی: با نیروهای جدیدی کار را دنبال خواهم کرد

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دکتر جعفر میلی منفرد و دکتر سمنانیان نیروهای شایسته و توانمندی هستند که می توانند در سنگرهای مختلف به نظام خدمت کنند.دکتر فخرالدین دانش آشتیانی در مورد خبر استعفای دکتر جعفر میلی منفرد و دکتر سمنانیان و عدم پذیرش آن توسط سرپرست وزارت علوم، گفت: همان گونه که […]

وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دکتر جعفر میلی منفرد و دکتر سمنانیان نیروهای شایسته و توانمندی هستند که می توانند در سنگرهای مختلف به نظام خدمت کنند.دکتر فخرالدین دانش آشتیانی در مورد خبر استعفای دکتر جعفر میلی منفرد و دکتر سمنانیان و عدم پذیرش آن توسط سرپرست وزارت علوم، گفت: همان گونه که این آقایان اعلام کرده اند هر دو بر این باور هستند که مصالح کشور و آموزش عالی بر هر چیز دیگری اولی است.

دکتر جعفر میلی منفرد معاون اموزشی وزارت علوم و دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر و رییس مرکز هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی استفای خود را تقدیم دکتر محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم کرده اند، اما نجفی با آن موافقت نکرده است.دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، در این باره تصریح کرد: این دو بزرگوار نیروهای شایسته و توانمندی هستند که می توانند در سنگرهای مختلف به نظام خدمت کنند. اینجانب در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس، با نیروهای جدیدی کار را دنبال خواهم کرد.جلسه رای اعتماد به فخرالدین دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.