گزارش تصویری دیدار “برگزار کنندگان نمایشگاه اهواز در گذر تاریخ” با مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان

0000000000000000000 000000000000000000 00000000000000000 00000000000000 0000000000 000000000 00000000 0000000 000000 00000 0000 000