چرا پزشکیان ؟

دکتر سید محمدرضا موالی زاده ؛ قبل ازورودبه بحث اجازه می خواهم که حکایتی ازدانشمندبرجسته و فقیه گرانقدر قرن هشتم هجری علامه حلی نقل نمایم به احتمال زیادشنیده ویاخوانده اید که فتوای ایشان بافتاوی سایرفقها درباب قرارگرفتن نجاست درچاه و پاک بودن آب آن متفاوت بوده است . طبیعتا این قضیه درآن زمان مسئله مبتلابه […]

دکتر سید محمدرضا موالی زاده ؛ قبل ازورودبه بحث اجازه می خواهم که حکایتی ازدانشمندبرجسته و فقیه گرانقدر قرن هشتم هجری علامه حلی نقل نمایم به احتمال زیادشنیده ویاخوانده اید که فتوای ایشان بافتاوی سایرفقها درباب قرارگرفتن نجاست درچاه و پاک بودن آب آن متفاوت بوده است .
طبیعتا این قضیه درآن زمان مسئله مبتلابه روزهم بوده وایشان دراین خصوص موردسوال مردم قرارمی گرفته است خلاصه اینکه مدتی می گذرد وایشان همچنان به این موضوع فکرمی کرده است علامه چاهی هم درخانه خود داشت که اهل خانه ازآب آن چاه برای مصارف گوناگون استفاده می کردند بالاخره وی به این نتیجه می رسدکه نکندچون درخانه این چاه رادارم همین امرباعث شده که چنین نظری داشته باشم لذا تصمیم می گیرد که آن راکاملاپرکرده وآنگاه فتوادهد و جالب اینکه سرانجام به همان فتوای پیشین خودمی رسد این قدراین عالم ربانی اهل تقوی وورع بوده است .

بعدها این قضیه تبدیل به ضرب المثلی درفرهنگ ماشدکه تاکنون نیزبه کارمی رود بدین ترتیب که هرجاکه شائبه تعارض منافعی درمیان باشد شخصی که ازسلامت انگیزه های خودمطمئن است می گویدماکه چاه خودراپرکرده ایم .

دیشب وقتی به چهره نمایندگان ادوارمجلس در دیدار:با دکتر پزشکیان نگاه
می کردم می دیدم که عمدتاکسانی بودند که گردپیری کاملابرسروروی آنهانشسته است درواقع آنها آردهای خودرابیخته والک های خودراآویخته اند بسیاری ازآنها همچون نگارنده دردوران بازنشستگی به سرمی برند باخودمی گفتم که اینان دراین سن وسال غیرازاینکه دلشان برای بهبودشرایط زندگی مردمان این سرزمین می تپدچه سودایی درسرمی توانندداشته باشند ؟ بادیدن آن دوستان قدیمی به یاداین شعرنغزصائب تبریزی افتادم که چنین می سراید.

اینکه گاهی می زدم برآب وآتش خویش را روشنی درکارمردم بود مقصودم چو شمع امروزدغدغه همه دلسوزان این مرزوبوم گشودن راهی برای گشایش زندگی مردم صبوروسختی کشیده این سامان است .

سابقه آشنایی من بابرخی ازنامزدهای محترم دیگر بیش از دکترپزشکیان است دردوران وزارت کشورآقای پورمحمدی به پیشنهاد آقای علی جنتی که درآن زمان معاون سیاسی بود ، به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور همکاری می کردم ضمن اینکه ازقبل هم باایشان آشنایی داشتم و در همان زمان به اعتباراینکه دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب بودم و آقای زاکانی هم عضواین کمیسیون بود جلسات مشترکی با ایشان دردفترآقای جنتی داشتیم ، با آقای قاضی زاده هاشمی هم دردوران نمایندگی ایشان به خاطر تصدی مسئولیت معاونت امورمجلس وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی آشناشدم .

ضمن احترام به این دوستان وسایرنامزدها وارج نهادن به خدمات و تلاش های آنان ، به عنوان یک فرد مستقل بدون ارتباط خاصی بااین یاآن جناح ودریک ارزیابی بی طرفانه بایدعرض کنم که علیرغم اینکه کمترباپزشکیان مانوس بوده ام معتقدم که درشرایط فعلی باتوجه به جمیع جهات داخلی وخارجی واززوایای مختلف سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و… او گزینه مناسبی است ضمن اینکه ایشان نیزمورداعتمادرهبرمعظم انقلاب بوده که این امر فاکتورمهمی است

درشرایط فعلی مردم فهیم ما خواهان تغییرهستند اما تغییری عقلانی ، متعارف و در چارچوب قواعدتعریف شده نظام ، واین امرشدنی است .چهره ای جدیددراین عرصه که سابقه حضوردردفاع مقدس رادارد ، پاکدست است ، آشنا بامعارف اسلامی وآموزه های قرآن ونهج البلاغه است ، جدی وتلاشگراست ،تحصیلات آکادمیک قابل توجهی دارد ، ازانگیزه ومهارت وهوش اجتماعی لازم برای تعامل سازنده بانسل پویاوآینده سازجوان برخورداراست ، مدیریت کلان رادرسطح وزارت بهداشت تجربه کرده ، پارلمانتاریست است وبا چارچوب های قانونی کاملاآشناست صریح وشجاع است اما هتاک وساختارشکن نیست به ایران می اندیشد وبه بهره گیری ازظرفیت فرزندان این سرزمین ازاقوام مختلف وصاحبان گرایش های گوناگون برای اعتلای مام میهن و….

اولین انتصاب ایشان هم خوب بود ؛ اینکه دکترعبدالعلی زاده رابه عنوان رئیس ستادخودانتخاب کرد . عبدالعلی زاده منطقی ، متعادل ، کاری و بی حاشیه است
☆پس ازخلق حماسه شکوهمند تشییع پیکرشهیدرئیسی وسایرشهیدان خدمت اکنون جهان نظاره گررفتارماست در انتخابات اسفندماه ترازمشارکت درسطح مطلوبی نبود امروز می توان به طورطبیعی این مشارکت رابه میزان قابل توجهی افزایش داد حضورپرشمارما درانتخابات بی تردید ضریب امنیت ملی راافزایش داده ، جایگاه مارادرچشم جهانیان ارتقاء می بخشد.

ساکنان این کهن بوم وبر، سرزمین شهیدان ، شایسته یک زندگی خوب وبی دغدغه هستند احساس می کنم که با آمدن پزشکیان اتفاقات خوبی خواهدافتاد ان شاءالله