جمیله علم‌الهدی کاندیدای ریاست جمهوری نیست

دفتر احمد علم الهدی: جمیله علم‌الهدی همسر ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری نیست / خانواده از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کند.صفایی، مسئول دفتر احمد علم الهدی گفت: خانواده عزادار هستند و قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را ندارند و از کاندیدا یا جناحی هم حمایت نخواهند کرد.” وی گفت: خانواده آقای علم‌الهدی عزادار هستند […]

دفتر احمد علم الهدی: جمیله علم‌الهدی همسر ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری نیست / خانواده از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کند.صفایی، مسئول دفتر احمد علم الهدی گفت: خانواده عزادار هستند و قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را ندارند و از کاندیدا یا جناحی هم حمایت نخواهند کرد.”

وی گفت: خانواده آقای علم‌الهدی عزادار هستند قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را ندارند از کاندیدا یا جناحی هم حمایت نخواهند کرد.