ابلاغ مصوبه «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و برزیل»

رئیس جمهور مصوبه «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و برزیل» را ابلاغ کرد.سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مصوبه «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

رئیس جمهور مصوبه «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و برزیل» را ابلاغ کرد.سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران مصوبه «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.