صف آرایی انتخابات در دشت آزادگان و حویزه

یاسین صیادی : قبل از اینکه در بحث انتخابات و صف آرایی آن وارد شویم باید اذعان کرد تمام نظریه هایی که در مقوله انتخابات و یا بطور کلی در بحث نیروی انسانی مطرح میشود ، نظر قطعی و صد در صد ندارد و همیشه در صدی از بحث را به استثناها اختصاص دهیم . […]

یاسین صیادی : قبل از اینکه در بحث انتخابات و صف آرایی آن وارد شویم باید اذعان کرد تمام نظریه هایی که در مقوله انتخابات و یا بطور کلی در بحث نیروی انسانی مطرح میشود ، نظر قطعی و صد در صد ندارد و همیشه در صدی از بحث را به استثناها اختصاص دهیم .
انتخابات در دشت آزادگان و حویزه معیارهای خاص خود را دارد و صف آرایی انتخاباتی آن با صف آرایی شهرهای بزرگ و کلانشهرها متفاوت باشد .
انتخاب و گزینش یک کاندیدا در دشت آزادگان و حویزه بر اساس معیارهای منطقه ای و قبیلگی و مدنی(نیروی سوم) صورت میگیرد .
با صراحت باید عرض کرد که نتیجه انتخاب مردم دو شهرستان همیشه رویکردی مخالف قبیلگی و مناطقی داشته و دارد و همیشه کفه پیروز انتخاب متعلق به عناصر مدنی(نیروی سوم) بوده است .
اگر بخواهید به نتیجه مثبتی در بحث کیفیت انتخاب کاندیدا برسید ، دقیقا توجه کنید چه کسانی در دوره های گذشته پیروز انتخابات بوده اند .
همیشه و در هر دوره از انتخابات ، عناصر فعال انتخاباتی که به رویکرد انتخابات بر اساس قبیله ای و مناطقی معتقد بوده و تامین مصلحت خود را در دامن زدن به انتخابات براساس مناطقی و قبیله ای می جستند ، تنور انتخابات مناطقی و قبیلگی را خیلی داغ میکنند ‌تا شاید بتوانند نتیجه انتخابات را به سود خود عوض کنند ؛ اما در آخر می بینیم که پیروزمندان انتخابات از آن ِ نیروهایی هستند که به این دو اردوگاه (قبیلگی و مناطقی) تعلق نداشته و صراحتا از آن دو رویکرد بیزارند ..
شاید کاندیداهای قدر و قوی که به دو اردوگاه مناطقی و قبیلگی تعلق دارند ، وجود دارند . و حتی ممکن است تفکر قبیلگی و مناطقی نداشته باشند اما چون نیروهای فعال و یا باصطلاح تیم آنان به این دو اردوگاه تعلق دارند ، نیروی سوم خود را از آنان جدا نموده و به کاندیدایی که متعلق به آن دو اردوگاه نبوده ، روی می آورند .
همیشه و در هر دوره از انتخابات (دشت آزادگان و حویزه)، نیروها و عناصر انتخاباتی که به نیروی سوم تعلق دارند نتیجه را به سود خود خاتمه میدهند .
در خاتمه بحث عرض میشود که نظریه های انتخاباتی مانند نظریات علوم تجربی و طبیعی جنبه قاطعیت ندارد . یعنی ممکن است در صدی از نیروهای فعال انتخاباتی که در اردوگاه تفکر قبیله ای قرار دارند ، معتقد به رویکرد این اردوگاه نباشند اما از بد حادثه به این اردوگاه روی آورده اند .