راهپیمایی مردم در محکومیت دولت‌های غربی در امور داخلی ایران

مــردم انقــلابی ایران با شرکت در راهپیمایی بعد از نماز جمعه امروز، دخالت دولت های غربی و بویژه فرانسه، آلمان و انگلیس در امور داخلی ایران را محکوم کردند. امروز بعد از اقـامۀ نمازجمعه در سراسر کشور، مردم با شرکت در راهپیمایی، دخالت دولت های غربی و بویژه فرانسه، آلمان و انگلیس در امور داخلی […]

مــردم انقــلابی ایران با شرکت در راهپیمایی بعد از نماز جمعه امروز، دخالت دولت های غربی و بویژه فرانسه، آلمان و انگلیس در امور داخلی ایران را محکوم کردند.

امروز بعد از اقـامۀ نمازجمعه در سراسر کشور، مردم با شرکت در راهپیمایی، دخالت دولت های غربی و بویژه فرانسه، آلمان و انگلیس در امور داخلی ایران و حمایت از جانیان و قاتلان فرزندان ملت در اغتشاشات اخیر و اعلام تنفر، انزجار و توهین نشریه فرانسوی به مقام مرجعیت و مقدسات دینی و هشدار به عاملان و حامیان اینگونه اقدامات وقیحانه را محکوم کردند.