کرمی استاندار سیستان‌ و بلوچستان‌ شد

«کرمی» استاندار سیستان‌ و بلوچستان‌ شد. «محمد کرمی» به پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیأت دولت به عنوان استاندار سیستان‌ و بلوچستان‌ انتخاب شد.پیش از محمد کرمی، حسین مدرس خیابانی سمت استانداری سیستان و بلوچستان را برعهده داشت.

«کرمی» استاندار سیستان‌ و بلوچستان‌ شد. «محمد کرمی» به پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیأت دولت به عنوان استاندار سیستان‌ و بلوچستان‌ انتخاب شد.پیش از محمد کرمی، حسین مدرس خیابانی سمت استانداری سیستان و بلوچستان را برعهده داشت.