علیرضا خوشبخت روزنامه نگار به قید وثیقه آزاد شد

علیرضا خوشبخت روزنامه نگار به قید وثیقه آزاد شد. علیرضا خوشبخت فعال سیاسی و روزنامه‌نگار که ۹۳ روز پیش بازداشت شده بود با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. ️

علیرضا خوشبخت روزنامه نگار به قید وثیقه آزاد شد. علیرضا خوشبخت فعال سیاسی و روزنامه‌نگار که ۹۳ روز پیش بازداشت شده بود با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.