انتقاد سعید محمد از تیم اقتصادی دولت رییسی: ظاهرا از این تیم همه راضی اند به جز مردم!

انتقاد سعید محمد از تیم اقتصادی دولت رییسی: ظاهرا از این تیم همه راضی اند به جز مردم.ناهماهنگی، بی برنامه گی و کم تجربه گی از آفت های تیم اقتصادی دولت است. مطمئنا ترمیم تیم اقتصادی با نگاه کارآمد سازی از اولویت هاست. البته سکوت مجلس جای تامل دارد. قطعا رضایت مردم مهم‌تر از رضایت […]

انتقاد سعید محمد از تیم اقتصادی دولت رییسی: ظاهرا از این تیم همه راضی اند به جز مردم.ناهماهنگی، بی برنامه گی و کم تجربه گی از آفت های تیم اقتصادی دولت است. مطمئنا ترمیم تیم اقتصادی با نگاه کارآمد سازی از اولویت هاست. البته سکوت مجلس جای تامل دارد. قطعا رضایت مردم مهم‌تر از رضایت سهم خواهان است ولی ظاهرا از این تیم همه راضی اند به جز مردم.