من خریدنی نیستم

دکتر خادم مسجدی : ضمن ارج نهادن به رسالت خبری وخبررسانی و تشکر از خبرنگاران دلسوز ، این روزها گوی سبقت تشکر از خبر نگاران از اطراف واکناف مختلف بعضا به موقع و در برخی ثانیه نودی و یا وقت اضافه و … روز خبرنگار با لوح و … و با آب وتاب و حالت […]

دکتر خادم مسجدی : ضمن ارج نهادن به رسالت خبری وخبررسانی و تشکر از خبرنگاران دلسوز ، این روزها گوی سبقت تشکر از خبر نگاران از اطراف واکناف مختلف بعضا به موقع و در برخی ثانیه نودی و یا وقت اضافه و … روز خبرنگار با لوح و … و با آب وتاب و حالت رقابتی بین مسئولان … گرامی داشته می شود.

تقدیر از خبرنگاران امر مقدسی است و مانند دیگرمناسبتها مراسمش گرامی داشته شود نکوست ولی هرچه کلیشه ای شود؛ نکوهیده خواهد بود. نیت ها را خدا آگاه هست ولی بعضا مشاهده می شود که هدف تقدیر کنندگان؛ به زعم و ظاهر و زبان امر؛ تقدیر است و لا غیر؛ ولی در باطن با هدف نمک گیر کردن؛ این مراسم را برگزار می کنند، که خبرنگاران از انعکاس ضعف ها و کاستی هایشان و … چشم پوشی کنند.

البته خبرنگاران زیرک و متدین و مقید برمبنای رسالت؛ وظیفه‌اش را انجام می دهد. تقدیر کردن و مذمت کردن مسؤلان؛ اثری در اراده ی پولادین خبرنگار نخواهد گذاشت چون کار الهی، نیتش قربه الی الله است، ان شاءالله. خداوند منان همواره نگهدارخبرنگاران و دلسوزان مردمی باشد.