بیانیه دانشگاه فنی حرفه ای خوزستان در محکومیت جنایت رژیم آل سعود

درپی جنایات اعدام جمعی از فعالان سیاسی و مذهبی توسط رژیم آل سعود دانشگاه فنی حرفه ای استان خوزستان با انتشار بیانیه ای این جنایت را محکوم کرد. بیانیه دانشگاه فنی حرفه ای به شرح زیر است : باردیگردست جنایت کارآل سعود از آستین درآمدو جنایتی هولناک مرتکب شد وخون دهها نفراز انسانهای بیگناه رابر […]

درپی جنایات اعدام جمعی از فعالان سیاسی و مذهبی توسط رژیم آل سعود دانشگاه فنی حرفه ای استان خوزستان با انتشار بیانیه ای این جنایت را محکوم کرد. بیانیه دانشگاه فنی حرفه ای به شرح زیر است :

باردیگردست جنایت کارآل سعود از آستین درآمدو جنایتی هولناک مرتکب شد وخون دهها نفراز انسانهای بیگناه رابر زمین ریخت ،خون شهدا بسان چراغی فروزان راه را بری آینده ملت مظلوم عربستان روشن کردو همچون سیلی خروشان ریشه این رژیم ظالم و منهوس را ازبن برخواهد کند.بی شک این رژیم سفاک تحت حمایت اربابان غربی خود و سکوت معنادار و مشکوک سازمان های به اصطلاح حقوق بشری جنایت های فجیعی مرتکب می شود که مسبوق به سابقه می باشد.تشکل های دانشگاه فنی و حرفه ای اساتن خوزستان ضمن عرض تسلیت به خاواده های داغدیدگان این شهداءاین جنایت آشکار در اعدام ده ها تن از مردم مظلوم شیعه شهرقطیف رامحکوم می کند و ازمجامع بین المللی و آزادگان عالم می خواهد که درمقابل ظلم های این حکام ستمگرو طغیان گر آل سعود و این رژیم قبیله ای و قرون وسطایی بایستد و آنان را درمحاکم بین المللی محکوم کنند و به دین وسیله از تکرار این گونه جنایات بشری پیشگیری نمایند.