معزی:یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری گره گشا است

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوردر توئیتی یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری را گره گشا و روشنگردانست .علیرضا معزی در این توئیت آورده است: یادآوری این فرمایشات، گره‌گشا و روشنگر است. مقام معظم رهبری: بالاخره وقتی یک تصمیمی گرفته شد از ناحیه‌ی سران سه قوّه -[چون] بحث دولت نیست، بحث یک […]

علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوردر توئیتی یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری را گره گشا و روشنگردانست .علیرضا معزی در این توئیت آورده است: یادآوری این فرمایشات، گره‌گشا و روشنگر است. مقام معظم رهبری: بالاخره وقتی یک تصمیمی گرفته شد از ناحیه‌ی سران سه قوّه -[چون] بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخانه نیست، سران سه قوّه‌ی کشور نشسته‌اند یک تصمیمی گرفته‌اند- به یک پشتوانه‌ی کارشناسی هم متّکی است.

در ادامه این توئیت آمده است: مقام معظم رهبری: گفتم من در این قضیّه صاحب‌نظر نیستم، لکن به عنوان یک آدمی که میبیند مسئولین کشور وقتی تصمیم گرفتند [حمایت میکنم]. زمان امام (رضوان ‌اللّه ‌علیه) هم همین جور بود؛ یک کارهایی را مسئولین، سران سه قوّه تصمیم میگرفتند و اجرا میشد؛ حالا هم همین جور است.