شمخانی: فرافکنی شیوه مرسوم آمریکا برای فرار از پاسخگویی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه فرافکنی شیوه مرسوم آمریکا برای فرار از پاسخگویی است، تاکید کرد: مقامات آمریکا به مطالبات بین‌المللی درخصوص نقش این کشور در تولید و انتشار کرونا و استمرار جنایت علیه مردم ایران پاسخ دهند.«علی شمخانی» در حساب کاربری خود در توییتر با انتقاد از آمریکا نوشت: «فرافکنی شیوه […]

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه فرافکنی شیوه مرسوم آمریکا برای فرار از پاسخگویی است، تاکید کرد: مقامات آمریکا به مطالبات بین‌المللی درخصوص نقش این کشور در تولید و انتشار کرونا و استمرار جنایت علیه مردم ایران پاسخ دهند.«علی شمخانی» در حساب کاربری خود در توییتر با انتقاد از آمریکا نوشت: «فرافکنی شیوه مرسوم آمریکا برای فرار از پاسخگویی است. مقامات آمریکا به جای متهم‌سازی دروغین چین و ایران، به مطالبات بین‌المللی درخصوص نقش این کشور در تولید و انتشار کرونا و استمرار جنایت علیه مردم ایران با تداوم تحریم‌های اقتصادی پاسخ دهند.»برخی از مقامات آمریکایی‌ طی روزهای اخیر با طرح برخی از اتهامات مدعی شده بودند که ایران و چین نقش مهمی در گسترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف دیگر داشته‌اند.