دکتر جبار سعیداوی کیست؟

١-جبار حرف حسابی می زند۰اهل مغلطه نیست ۰اهل حرافی و هرزگویی نیست۰اهل سخنان درهم ریخته و بی هدف هم نیست و برای همین شنوندگانش او را آسان می فهمند زیرا سخنانش برخاسته از دانش است نه احساس یا خودنمایی. ٢-دکتر جبار اهل تخریب دیگران و تهمت زدن به کسی نیست ، او برای حذف رقیب […]

١-جبار حرف حسابی می زند۰اهل مغلطه نیست ۰اهل حرافی و هرزگویی نیست۰اهل سخنان درهم ریخته و بی هدف هم نیست و برای همین شنوندگانش او را آسان می فهمند زیرا سخنانش برخاسته از دانش است نه احساس یا خودنمایی.

٢-دکتر جبار اهل تخریب دیگران و تهمت زدن به کسی نیست ، او برای حذف رقیب توطئه چینی یا زیرآب زنی نمی کند.

٣-جبار قانونگراست ، اهل دور زدن قانون نیست ، رشوه نمی دهد ورشوه قبول نمی کند ، اهل پارتی بازی و رابطه سالاری نیست.

۴- از اقرار به اشتباهاتش ابا ندارد و هرگاه متوجه اشتباه شد در صدد جبران آن یا برگشت از راه رفته بر می آید.

۵- به اقتضای جلسه و محفلی که در آن نشسته است سخن نمی گوید ، سخن او همواره برخاسته از باورهایش است.

۶- با برخی افراد و افکار نمی تواند کار کند و قبولشان ندارد ، او خود را مجبور به این کار نمی کند.

٧- در مسائل کوچک وقتش را صرف نمی کند و دربارهء مسائل مهم بی تفاوت نیست.
٨- با بالا دستیهایش تعارف ندارد و اگراشتباهی ازایشان ببیند می گوید واگراقناع نشود از همکاری وهمراهی با آنها کناره گیری می کند.

٩-درهر پست ومقامی که مشغول باشد ، تمام تلاشش در راستای انجام مأموریت های محوله به بهترین شکل است او برای خوشامد رئیسانش یا به طمع پست و مقامی بهتر ، تصمیم نمی گیرد وکار نمی کند.

١٠- اهل باج دادن و معامله کردن در وظایف و اختیاراتش نیست او ازدیدهمکارانش آدم سختی به نظر می رسد.

١١- به کسانی که از او تعریف و تمجید می کنند با احتیاط نگاه می کند و به کسانی که او را نقد می کنند خوب گوش می کند و درصدد تلافی برنمی آید.

١٢- در مقابل کاری که برای دیگران می کندانتظاری ازایشان ندارد ودرزمانی که کارش به آنها بیفتد به ایشان یاداوری نمی کند که چه کارهایی برایشان کرده است.

١٣- درقید و بنددریافت تبریک وتسلیت ازدیگران یابرگزاری مراسم بزرگداشت و تکریمش نیست او کیش شخصیت ندارد.

١۴- وامدار فرد یا گروهی نمی شود او تلاش می کند کاستیهایش رابا عزت نفس پر کند اما آزادگیش رادرگرو نیازهایش نگذارد.

١۵- براساس باورهای راستینش در گروه ، حزب یاسازمانی وارد می شوداواهل یافتن همفکرانش است نه همفکر شدن برای رسیدن به امیالش.

١۶- دارای یک سلسله ارزشهای اخلاقی است که آنهارابا اندیشه و پژوهش خودیافته است نه باتوصیه وتلقین دیگران.

١٧- اهل مدرک گرایی نیست او نداشتن عنوان دکتر و مهندس را کسر شأن نمی داند و بدنبال خرید مدرک یا عنوان تقلبی نیست او یادگیری رایادگرفته است.

١٨- نه اهل توهین است و نه اهل لودگی او با گفتارش دیگران را خودخواسته به احترام وامی دارد او آدم خشکی نیست وانضباط و چارچوب اخلاقی خاص خود را دارد.

١٩- به کاری که می کند اعتقاد دارد و کاری نمی کند که به آن باور نداشته باشد برای همین آمادگی بیشتری را برای جدا شدن از گروه ، حزب ، سازمان یا شغلی که مغایر با باورهایش باشد دارد.
٢٠- باواژهء “مصلحت” رفتاروگفتارش را توجیه نمی کند و مصلحت برایش مانند سوزنی است که او به ندرت به جان خود فرو می کند.

مضافا اینکه:”دکتر جبار ” نه خود و نه مردمان سرزمین خود را”نادان”خطاب نمیکند۰ بادیگران با “کرامت” صحبت میکند۰* * می کوشد تا مردمانش آگاه و با شعور شوند۰*وبالاخره دکتر جبار سعیداوی منطقی ، صبور ، دوراندیش وازافراط و تفریط گریزان است .