مردم از چه ناراحتند؟

۱- احساس می کنند رای شان ارزش ندارد ۲-احساس می کنند که مسئولان ولی نعمت آنها هستند و مردم برده عده ای شدند که هر چه گفتند و هر چه خواستند انجام دهند. ۳-از عدم شفافیت ؛ که از درون عدم شفافیت فساد و اختلاس و پنهان کاری بر می خیزد. ۴-از تبعیض و آقازادگی […]

۱- احساس می کنند رای شان ارزش ندارد

۲-احساس می کنند که مسئولان ولی نعمت آنها هستند و مردم برده عده ای شدند که هر چه گفتند و هر چه خواستند انجام دهند.
۳-از عدم شفافیت ؛ که از درون عدم شفافیت فساد و اختلاس و پنهان کاری بر می خیزد.

۴-از تبعیض و آقازادگی و ویژه خواری

مردم چه می خواهند؟

۱-احترام و ارزش دادن به رای و نظر شان

۲-شفافیت وقانونمندی

۳-سپردن مدیریت کشور به دست توانمند جوانان تحصیلکرده و بازنشسته شدن پیران

۴-حضور اجتماعی و مدیریتی بانوان – نیمی از جمعیت کشورند.
خ

دکتر مدرسی

داوطلب حوزه اهواز،کارون ،باوی و حمیدیه