تنها اصلاح طلب تایید صلاحیت شده از حوزه انتخابیه اهواز،کارون ،باوی و حمیدیه

دکتر مدرسی ؛تنها اصلاح طلب از حوزه انتخابیه اهواز،کارون ،باوی و حمیدیه تایید صلاحیت شد.وی دکترای علوم سیاسی استاد دانشگاههای فرهنگیان و آزاد اسلامی از فعالان سیاسی و اجتماعی استان خوزستان است.وی معتقد است “قانونگذاری “و “نظارت بر اجرای قوانین ” از مهمترین وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است که انحراف از مسیر قانونی […]

دکتر مدرسی ؛تنها اصلاح طلب از حوزه انتخابیه اهواز،کارون ،باوی و حمیدیه تایید صلاحیت شد.وی دکترای علوم سیاسی استاد دانشگاههای فرهنگیان و آزاد اسلامی از فعالان سیاسی و اجتماعی استان خوزستان است.وی معتقد است “قانونگذاری “و “نظارت بر اجرای قوانین ” از مهمترین وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است که انحراف از مسیر قانونی زمینه ساز رشد فساد و ناکارامدی شده است.