سردار سلیمانی هزاران میلیارد دلار به آمریکا خسارت وارد کرد

آمریکا به واسطه اینکه خود را ابرقدرت میداند ؛ میخواهد برای جهان تعیین تکلیف کند و منابع کشورهای دیگر را در دست بگیرد.عراق را تحریک به اشغال کویت کند تا با نجات کویت هم کویت را به انقیاد خود در آورد و هم اولین بار حضور دائم خود در خلیج فارس را تثبیت کند. لبنان […]

آمریکا به واسطه اینکه خود را ابرقدرت میداند ؛ میخواهد برای جهان تعیین تکلیف کند و منابع کشورهای دیگر را در دست بگیرد.عراق را تحریک به اشغال کویت کند تا با نجات کویت هم کویت را به انقیاد خود در آورد و هم اولین بار حضور دائم خود در خلیج فارس را تثبیت کند. لبنان را اشغال کند تا هم این کشور سوق الجیشی را در دست بگیرد و هم امنیت اسراییل را تثبیت کند.

▪عراق و افغانستان را اشغال کند تا این کشور ها که موقعیت سوق الجیشی ومنابع گسترده دارند را به انقیاد خود در آورد.برنامه به انقیاد در آوردن سوریه و لیبی و مصر را طراحی کند و…تا با این کارها سلطه نظامی و اقتصادی خود بر جهان را تثبیت کند. اما سلیمانی همه برنامه های آمریکا را با شکست مواجه کرد ؛ هم در عراقی که به گفته خودشان چند هزار میلیارد در آن هزینه کرده اند ولی هیچ آمریکایی در آن احساس امنیت نمیکند و هم در افغانستانی که درحال مذاکره است که شکست را بپذیرد و هم در سوریه که نیروهایش را خارج کرد و هم درلبنان و…حالا هم اقتدار آمریکا به زیر سوال رفته و هم اقتصاد آمریکا

 سلیمانی باعث شد تمام استراتژی های آمریکا در جهان به شکست بینجامد و هزازان میلیارد سرمایه گذاری آمریکا از بین برود.حرکت آمریکا در وهله اول تلاشی مذبوحانه برای سرشکستگی خود در مقابل همپیمانان و جهان بود و نه چیز دیگر.در وهله دوم یک تخلف بزرگ سیاسی و دیپلماتیک ، انسان را یاد دوچیز میندازد؛ جنایت و تروری که باعث جنگ جهانی اول شد و یکی سخن فیدل کاسترو که گفت جنگ آمریکا با ایران منجر به جنگ جهانی سوم میشود.

 

محمد سرکوهکی

تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل