راه بی بازگشت!

حسین ملک خدایی : اصلاح طلبان در انتخابات مجلس در سال جاری نه تنها موفقیت چشمگیری بدست نمی آورند بلکه شکست سختی می خورند، این شکست به چند دلیل از جمله اینکه راه اصلاح بسته است و بدنه اجتماعی اصلاح طلبان سال ها پشت در بسته ماندند و از اصلاح طلبان که نوید باز شدن […]

حسین ملک خدایی : اصلاح طلبان در انتخابات مجلس در سال جاری نه تنها موفقیت چشمگیری بدست نمی آورند بلکه شکست سختی می خورند، این شکست به چند دلیل از جمله اینکه راه اصلاح بسته است و بدنه اجتماعی اصلاح طلبان سال ها پشت در بسته ماندند و از اصلاح طلبان که نوید باز شدن راه را می دادند خسته و نا امید شدند و برگشتند.آن عده از اصلاح طلبان هم که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توانسته بودند از نظارت استصوابی جان سالم بدر ببرند سرشان به سنگ خورد و در یک جنگ فرسایشی خودشان هم استحاله شدند و احیانا افراد درجه چندمشان که کمتر مختصات اصلاح طلبی را داشتند بعضا تن به حفظ پست و خرید و فروش پست و در نهایت به فساد کشیده شدند و از چشم بدنه اجتماعی اصلاح طلبی افتادند

پس انتخابات را جناح مقابل خواهد برد و با شکست اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری به همان دلایل حکومت یکدست خواهد شد.جناح مقابل اصلاح طلبان نشان داده که انعطاف و استعداد حل منازعه در داخل و در خارج کشور را ندارد.در داخل می توان جنبش ۷۸ و ۸۸ را نام برد که هنوز استخوان لای زخم مانده و بعد از آن جنبش دی ۹۶ و آبان ۹۸ که صورت مسئله پاک شد ولی مسئله لاینحل مانده است.در بحث خارج کشور منازعه با غرب چهل سال است ادامه دارد و تنها موفقیت در مذاکره با غرب برای حل نسبی منازعه همان برحام بود که جناح مقابل از آن به عنوان خیانت نام می برد

انسداد در داخل و نظارت استصوابی که به طرد و حذف افراد توانمند در جریانات با گرایش سیاسی متفاوت می انجامد سبب نحیف و ضعیف شدن خانواده مدیریت کشور و در نتیجه نا کارآمدی بیشتر خواهد شد.اما این ناکارآمدی با تضاد آشتی ناپذیر گفتمان سنتی مسلط در منازعه با غرب و تشدید و مداومت تحریم های ظالمانه به عمیق تر شدن شکاف فقیر و غنی و همچنین شکاف ملت حاکمیت خواهد انجامید.بتدریج بیکاری؛ تورم و فقر و فلاکت روز افزون می شود در شرایط عدم شکوفایی اقتصادی به علت ضعف مدیریت ناشی از انسداد داخلی و شدت تحریم ها مردم تاوان بودجه بدون نفت را باید از طریق پرداخت مالیات بپردازند و این شدنی نیست .

تنها راه حل بازگشت به رای و نظر مردم و حل منازعات داخلی و خارجی با مراجعه به نظر مردم است.چرا این راه حل برای حاکمیت سخت و دشوار شده است؟؟!!اگر هرچه دیرتر به نظر مردم برگردیم راه بی بازگشت خواهد شد.عاقلان چاره ای بیندیشند