نماینده ی بی سواد…!

کاظم صاکی : نماینده ی بی سواد کسی است که ارزش را بی ارزش می بیند وبی ارزش بارزش می داند. جهل ونادانی فرمان زندگی ایشان است. عزیز را ذلیل وبه ذلیل وناچیز مقام وعزت میدهد. کینه نسبت به بهتراز خود روا میدارد وازچیرهایی که توان رسیدن به انها ندارد متنفر وگریزان است.اخیرا درمجلس پیشنهاد […]

کاظم صاکی : نماینده ی بی سواد کسی است که ارزش را بی ارزش می بیند وبی ارزش بارزش می داند. جهل ونادانی فرمان زندگی ایشان است. عزیز را ذلیل وبه ذلیل وناچیز مقام وعزت میدهد. کینه نسبت به بهتراز خود روا میدارد وازچیرهایی که توان رسیدن به انها ندارد متنفر وگریزان است.اخیرا درمجلس پیشنهاد حذف درس زبان انگلیسی داده شده است. شگفتی وتعجب مرا برانگیخت که ادم باید چقدر بی سواد است که چنین پیشنهادی بدهد چه برسد به رای دادن به چنین پیشنهادی. واقعا دید یک نماینده اینقدر کوتاه است که بیاد درس زبان جهانی زبان علم و اندیشه جهان زبان ارتباطی دنیا سوای کشور انگلیس که کشور استعماری وظالم است

چگونه زبان ان که تنها وسیله ارتباطی بین مردم دنیا حذف کنیم. زبان علمی جهان، زبان تکنولوژی دنیا زبان ماهواره ای دنیا، زبان علم وفلسفه غرب، زبان ارتباط ما با جهان چگونه از دروس ما حذف کنیم؟ زبان دوم تمام کشورهای جهان است زیرا با زبان رسمی خود انسان نمی تواند با جهان ارتباط برقرار کند. اقای ظزیف وزیر خارحه ایران بخاطر تسلط برزبان انگلیسی مسلط وباچهره ی خندان در مذاکرات بین المللی حضور فعال وموثر دارد کسی که چند زبانه است یک شخصیت نیست بلکه چند شخصیتی است. واگر انگلیسی نمی دانست وزیر خارجه نمی شد. اگر زبان انگلیسی نبود ایا تا بحال مترجم داشتیم که باید درسطح وسیع کتب علمی را ترجمه شده در اختیار ما بگذارند وما این همه کتب رابه فارسی بخوانیم. اگر ادم عادی چنین پیشنهادی میداد میگیم عادی است اما تحصیل کزده دکترا استاد دانشگاه ونماینده چنین پیشنهادی دهد خنده دار است پس نتیجه می گیریم سواد در مدرک نیست سواد در تعقل ومعلومات خفته است. که بعضی ها ندارند نماینده میشوند وبلای جامعه خود میشوند.