نمایی دیگر از مراسم رونمایی از هفته نامه بیان

نمایی دیگر از مراسم رونمایی از نخستین شماره هفته نامه فرهنگی اجتماعی بیان در اهواز

نمایی دیگر از مراسم رونمایی از نخستین شماره هفته نامه فرهنگی اجتماعی بیان در اهواز