نشست مشترک استاندار خوزستان و استاندار میسان عراق

 

80727 80728 80729 80730 80731 80732 80733 80735 80736 80737 80738 80739 80740