انتشار عکسی از روحانی در خانه و تماشای فوتبال

81204138-5766206