غبار روبی و جمع آوری نذورات آستان دانیال نبی (ع) درشوش

غبار روبی و عطرافشانی و جمع آوری نذورات آستان مقدس حضرت دانیال نبی (ع) درشوش باحضور فرماندار ، تعدادی ازمسئولین ، کسبه ،بازاریان و خادمین آن حضرت برگزار شد

غبار روبی و عطرافشانی و جمع آوری نذورات آستان مقدس حضرت دانیال نبی (ع) درشوش باحضور فرماندار ، تعدادی ازمسئولین ، کسبه ،بازاریان و خادمین آن حضرت برگزار شد

2717689-3912336 2717689-3912337 2717689-3912338 2717689-3912339 2717689-3912340 2717689-3912341 2717689-3912342 2717689-3912343 2717689-3912345 2717689-3912346 2717689-3912347 2717689-3912348 2717689-3912349 2717689-3912350 2717689-3912351 2717689-3912352 2717689-3912353