تصاویر: حادثه برخورد دو قطار خط مشهد – تهران در دامغان

65149_793 65150_872 65151_186 65152_120 65153_517 65154_404 65155_183