مراسم بزرگداشت ارتحال امام خميني (ره) و قيام پانزدهم خرداد در اهواز

 

87828 87829 87830 87831 87832 87833 87834 87835  87837 87838 87839 87840 87841 87842 87843 87844 87845 87846 87847