تصاویر از قهرمانی منچسترسیتی در جام اتحادیه انگلیس

albums_matches_932886_2014-03-02t161328z_688272273_gm1ea3300jp01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t161637z_1356211015_gm1ea3300i701_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t163106z_1233992296_gm1ea3301d201_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t163717z_1163501297_gm1ea3301ks01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t164703z_1012673605_gm1ea3301uk01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t164850z_688333100_gm1ea3301v401_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t165037z_4896664_gm1ea33028s01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t165204z_43146165_gm1ea33029701_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t165920z_1266920547_gm1ea3302k101_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t170300z_1738799183_gm1ea3302kc01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t170412z_347950778_gm1ea3302ks01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t170615z_208651008_gm1ea3302yl01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters albums_matches_932886_2014-03-02t170742z_535354622_gm1ea3302yx01_rtrmadp_3_soccer-england-cup_reuters