پهلوان ظریف / کاریکاتور روزنامه آرمان

9302x18x0x15200