تصاویر: رانش مرگبار زمین در بدخشان

60780_822 60781_256 60782_199 60783_164 60784_343 60785_973