شادی مردم خوزستان برای قهرمانی فولاد/اهوازی ها به عشق فولاد قید یارانه ها را زدند

   

 

IMG-20140411-WA0019 IMG-20140411-WA0020 IMG-20140411-WA0021 IMG-20140411-WA0022 IMG-20140411-WA0024 IMG-20140411-WA0025 IMG-20140411-WA0026 IMG-20140411-WA0027 IMG-20140411-WA0029 IMG-20140411-WA0030 IMG-20140411-WA00311 2 3 4 5 6 7 80000000000000 00000000000 0000000000 00000000 0000000  00000 0000 000 00 0 1