تصاویر نخستین لحظات ورود مرزبانان آزاده شده به میهن

58263_411 58265_866 58266_701 58267_352 58268_662 58269_136 58270_263 58271_499 58272_977