عکس سه نفره احمدی نژاد، ظریف و رئیس شورای ایرانیان آمریکایی

14-3-20-14508AX